โครงสร้างองค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร โรงพยาบาลสำโรง ( Samrong Hospital )
ที่อยู่ 68 หมู่ 8 ถนนอุบลกันทรลักษ์ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
ประเภท/ระดับ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ระดับ ทุติยภูมิ
เจ้าของ / ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวนเตียง 30 เตียง อัตราครองเตียง 85.77%
ผู้นำสูงสุดขององค์กร นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลัก (main service)
โรงพยาบาลสำโรงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ขนาด F2 ให้บริการรักษา ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตอ.สำโรงและประชาชนทั่วไปที่ยินดีมารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. มีบริการรับ ผู้ป่วยที่ส่งต่อ จากสถานบริการระดับปฐมภูมิ และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ รับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ เป็นศูนย์วิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
o ระบบการดูแลผู้ป่วย 4 ด้านคือรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น การดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วย paliative care ,ผู้ป่วยTB เป็นต้น
o มีระบบเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CAPD ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น
o ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ และโรงพยาบาลแม่ข่าย

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
o การจำแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจำนวนในแต่ละกลุ่ม
o ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล