โครงสร้างองค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลัก (main service)
โรงพยาบาลสำโรงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ขนาด F2 ให้บริการรักษา ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตอ.สำโรงและประชาชนทั่วไปที่ยินดีมารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. มีบริการรับ ผู้ป่วยที่ส่งต่อ จากสถานบริการระดับปฐมภูมิ และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ รับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ เป็นศูนย์วิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
o ระบบการดูแลผู้ป่วย 4 ด้านคือรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น การดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วย paliative care ,ผู้ป่วยTB เป็นต้น
o มีระบบเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CAPD ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น
o ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ และโรงพยาบาลแม่ข่าย

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)
o การจำแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจำนวนในแต่ละกลุ่ม
o ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบอำเภอสำโรงจำนวน 9 ตำบล
    o ตำบลสำโรง จำนวนประชากร 24,233 คน
    o ตำบลบอน จำนวนประชากร 3,716 คน
    o ตำบลโนนกาเล็น จำนวนประชากร 10,033 คน
    o ตำบลโคกก่อง จำนวนประชากร 7,312 คน
    o ตำบลขามป้อม จำนวนประชากร 3,189 คน
    o ตำบลโนนกลาง จำนวนประชากร 7,156 คน
    o ตำบลหนองไฮ จำนวนประชากร 8,264 คน
    o ตำบลค้อน้อย จำนวนประชากร 14,545 คน
    o ตำบลโคกสว่าง จำนวนประชากร 11,231 คน

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง 1 โรงพยาบาล 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    o โรงพยาบาลสำโรง
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลค้อน้อย
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลค้อน้อย
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลบอน
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำก้าว ตำบลขามป้อม
    o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง

หน่วยงานภายในองค์กร
กลุ่มการพยาบาล
    o งานผู้ป่วยนอก
    o งานผู้ป่วยใน
    o งานห้องคลอด
    o งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
    o งานผู้ป่วยคลินิกพิเศษ
    o งานผู้ป่วยโรคเริ้อรัง
    o งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    o งานเวชระเบียน
    o งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
    o งานประกันสุขภาพและศูนย์รายได้
    o งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค
กล่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
จำนวนคนกรอบอัตรากำลังตามสายงาน(FTE2)
    o แพทย์ 5
    o พยาบาล 4
    o เภสัชกร 3
    o นักเทคนิคการแพทย์ 3
    o เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
    o นักกายภาพบำบัด 2
    o นักรังสีการแพทย์ 1
    o เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4
    o เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4
    o เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 4
    o นักวิชาการสาธารณสุข 5
    o เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1
    o แพทย์แผนไทย 1
    o เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท) 1
    o นักโภชนาการ 1
จำนวนคนกรอบอัตรากำลังตามสาย Back office
    o งานบริหาร 14
    o งานธุรการ 4
    o งานการเงิน 4
    o งานพัสดุและซ่อมบำรุง 4
    o งานประกันสุขภาพ 1
    o งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อเดือน ปีงบประมาณ 2560


จำนวนผู้ป่วยในต่อเดือน ปีงบประมาณ 2560