วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)
บริการดี มีมาตรฐาน โรงพยาบาลมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร
3. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
4. บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
5. ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดสุขภาวะชุมชน
6. เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข

เป้าหมายของโรงพยาบาล
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)
"MOPH"
เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

วัฒนธรรมองค์กร
รพ.สำโรงจะพยายามสร้างวัฒนาธรรม ให้เป็น
"โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นความปลอดภัย
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม"