วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (vision)
บริการดี มีมาตรฐาน เป็นโรงพยาบาลของชุมชน

ค่านิยม (values)
ค่านิยมขององค์กร : Core values (ค่านิยมหลัก)
1. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
2. เน้นความปลอดภัย (Safety)
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. เน้นแนวคิดและแนวทางส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
5. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanization)
6. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

พันธกิจ (mission)
1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นผู้นำในการส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
4. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์