ประวัติโรงพยาบาลข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร โรงพยาบาลสำโรง ( Samrong Hospital )
ที่อยู่ 68 หมู่ 8 ถนนอุบลกันทรลักษ์ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
ประเภท/ระดับ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ระดับ ทุติยภูมิ
เจ้าของ / ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จำนวนเตียง 30 เตียง อัตราครองเตียง 85.77%
ผู้นำสูงสุดขององค์กร นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ


สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ
โซนที่ 1 อาคารอำนวยการและให้บริการ ประกอบด้วย
    o ตึกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย ห้องเวชระเบียน หน่วยงานผู้ป่วยนอก หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องultrasound อาคารกายภาพบำบัด         ห้องสมุด ห้องประชุมอินทนิล
    o อาคารตึกกลาง ประกอบด้วย คลินิกวัณโรค ศูนย์คุณภาพ ห้อง X-Ray ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด/ห้องหลังคลอด 6 เตียง
    o ตึกผู้ป่วยใน อยู่ในส่วนหลัง สำหรับรับผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลแบ่งเป็น ตึกผู้ป่วยหญิงจำนวน 12 เตียง ตึกผู้ป่วยชายจำนวน 12 เตียง ตึกผู้ป่วยเด็กจำนวน 5 เตียง             ห้องแยกโรค 1 ห้อง ห้องแยกโรคผู้ป่วยระบบ negative pressure 1 ห้อง ห้องพิเศษจำนวน 4 ห้อง
    o อาคารคลินิกพิเศษให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ ทันตกรรม
    o อาคารคลินิกพิเศษ(งานเอดส์,งานยาเสพติด,งานให้คำปรึกษา OSCC)
    o อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายยุทธศาสตร์/ห้องผู้อำนวยการ
    o อาคารแพทย์ทางเลือก มีห้องนวด 2 เตียง ห้องอบ/ประคบ 2 ห้อง
โซนที่ 2 อาคารสนับสนุน
    o อาคารคลังวัสดุ / เวชภัณฑ์ และห้องประชุมฟ้าใส
    o อาคารโภชนาการประกอบด้วย ห้องโรงครัว ห้องรับประทานอาหาร
    o อาคารจ่ายกลาง – ซักฟอก เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริการ
    o อาคารอื่น ๆ ประกอบด้วย อาคารซ่อมบำรุง โรงพักขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องงานสวน อาคารไฟฟ้าสำรอง โรงประปา โรงจอดรถส่วนกลาง โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ ป้อมยาม จุดเก็บเสมหะ
โซนที่ 3 อาคารบ้านพัก
    o อาคาร ร้านค้าสวัสดิการ
    o อาคารบ้านพักแฟลต3ชั้น 2 หลัง แฟลต 2 ชั้น 2 หลัง บ้านพักเดี่ยว 10 หลัง