ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ

                                                ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

                                                                                             ตำแหน่ง นักโภชนาการ

                            ลำดับที่                      เลขประจำตัวผู้สมัคร                             ชื่อ – สกุล                               ได้ลำดับที่

                              1                                    004                                นางสาวดวงนภา  ผลชะอุ่ม                         1

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสำโรง  ในวันที่ 1 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

 

           หลักฐานการรายงานตัว

          ให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสำโรง พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

          ๑. สำเนาปริญญาบัตรและ Transcript อย่างละ ๓ ฉบับ

          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๓ ฉบับ

          ๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

          ๔. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

          ๕. สำเนาบัตรประกันสังคม จำนวน ๓ ฉบับ(ถ้ามี)

วันที่ประกาศข่าว : 2018-09-29

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-09-29

จำนวนการเข้าชม : 746