รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มตามลักษณะงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

ลำดับ                      ตำแหน่ง                    ตำแหน่งประเภท                หน่วยงาน                 จำนวนอัตรา                 ค่าตอบแทน

   ๑                     นักโภชนาการ                วิชาชีพเฉพาะ(ข)          โรงพยาบาลสำโรง                   ๑                        ๑๕,๙๖๐ บาท

วันที่ประกาศข่าว : 2018-09-19

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-09-19

จำนวนการเข้าชม : 1015