กำหนดประกาศนโยบายและแผนดำเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

                                                                                            ประกาศ โรงพยาบาลสำโรง

                                                                        เรื่อง กำหนดประกาศนโยบายและแผนดำเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

                 ด้วยประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  กำหนดให้สถานที่ทำงาน ต้องมีการจัดทำ มาตรฐานการป้องกัน และบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ในเรื่องของการกำหนด นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านเอดส์ โรงพยาบาลสำโรง จึงได้กำหนดเป็น นโยบาย และแผนการดำเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นโยบายด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

          ๑. ไม่ใช้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกและรับบุคลากรเข้าทำงาน

          ๒. สนับสนุนบุคลากรที่ติดเชื้อเอชไอวี ให้ทำงานและมีความก้าวหน้าในการทำงานได้ตามปกติและไม่ใช้ผลการติดเชื้อ เอชไอวีเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างหรือให้ออก

          ๓. มีการรักษาความลับส่วนบุคลของบุคลากรในองค์กร

          ๔. ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน

          ๕. ช่วยเหลือดูแลบุคลากรที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวให้ได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นและส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลรักษาเอดส์

๒. แผนการดำเนินงาน

          ๑. ส่งเสริมให้คนทำงานเข้าถึงบริการก่อน และหลังการตรวจเลือด และบริการตรวจเลือดตามความสมัครใจ ที่หน่วยบริการ ที่ได้มารตราฐาน

          ๒. มีระบบการรักษาความลับส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคนทำงาน โดยการเปิดเผยจะต้องได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

          ๓. มีการอบรม และการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลข่าวสารในเรื่องเอดส์

          ๔. มีแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งไม่สามารถทำงานต่อไปได้ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม

          ๕. ส่งเสริม และให้ความรู้ทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกัน และจัดการด้านเอดส์ในสถานที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          ๖. มีการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่คนทำงานที่ทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี  เพื่อให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมการทำงาน

          อนึ่ง การกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทุกประการ และให้คณะทำงานฯเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามนโยบายฯดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                                        (นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ)

                                                                                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง

วันที่ประกาศข่าว : 2017-08-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-08-30

จำนวนการเข้าชม : 1482