แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

                                                                                                คำสั่งโรงพยาบาลสำโรง

                                                                                                      ที่       / ๒๕๖๐

            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์

                     อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                                              ………………………………………………….

                   ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตามนโยบายงานด้านการดูผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และมีภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี / โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑๐   อุบลราชธานี / ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล และสนับสนุนงบประมาณ สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ใหญ่และเด็ก โดยจัดให้มีระบบการเข้าถึงยาต้านไวรัสในสถานบริการของรัฐ และการพัฒนาระบบคุณภาพต่างๆในรูปแบบHIV-Qualityเพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีคุณภาพรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ให้บริการ การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลแม่ข่าย ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และสามารถส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

 

                   เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของระบบบริการของหน่วยบริการ ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

                คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

 

๑.๑ นายแพทย์สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง   ประธานกรรมการ

๑.๒ แพทย์หญิงกิติยาพร จุฑากฤษฎา                               รองประธานกรรมการ

๑.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    กรรมการ

๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล                                   กรรมการ

๑.๕ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน                                    กรรมการ

๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน                 กรรมการ

๑.๗ นางอรศรี มีธรรม หัวหน้างานคลินิกพิเศษ                      กรรมการ / เลขานุการ

             

          ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

                  

กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ให้สอดคล้องนโยบายของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ งบประมาณ และประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ให้แก่ หน่วยบริการต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน เพื่อให้หน่วยบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมุ่งสู่ผลลัพธ์การลดปัญหาการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ และปลอดจากภาวะการเจ็บป่วยจากเอดส์ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ในระดับตำบล ระดับอำเภอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

 

๒.๑  พญ.กิติยาพร จุฑากฤษฎา    นายแพทย์ ชำนาญการ                       ประธานกรรมการ

๒.๒  นพ.ปวรพล ผาสุขมูล          นายแพทย์ ปฏิบัติการ                        กรรมการ

๒.๓  นพ.ชนธัญ ปานเพ็ชร         นายแพทย์ ปฏิบัติการ                        กรรมการ

๒.๔  นพ.เอกภาพ พัวเพิ่มพูนศิริ    นายแพทย์ ปฏิบัติการ                        กรรมการ

๒.๕  พญ.สลินลา เพ็ญพิมพ์         นายแพทย์ ปฏิบัติการ                        กรรมการ

๒.๖  นายจำลอง ผ่องจิต           นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ         กรรมการ

๒.๗ นางบุปผชาติ พวงจันทร์       พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ

๒.๘  นางพริ้มพรรณ ตันติปัญจพร เภสัชกร ชำนาญการ                         กรรมการ

๒.๙  นางสาวจิรณัฐ ชินพันธ์       พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๐  นางสาวจันทร์จิรา สีดาโคตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ               กรรมการ

๒.๑๑ นางยุภาพร รัดแมด          พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๒ นางสนใจ นนท์ตุลา          พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๓ นางบุญฮู้ เวชกามา           พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๔ นางสาวมัทนา สาลีพงศ์      พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๕ นางสำรวย ทำมาน           พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๖ นางอารินทร์ โสมอ่อน       พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๗ นางดอกอ้อ ตามเมืองปักษ์   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๘ นางวาสนา ไชยมงคล        พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๑๙ นายภูวนารถ อนุกูล          นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      กรรมการ

๒.๒๐ นางสุทธิดา สีลาพร          แกนนำกลุ่มรวมใจสายใยรักษ์                กรรมการ

๒.๒๑ นางอภิญญา มาเฉลิม        พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ                 กรรมการ

๒.๒๒ นางสาวสุภาพิศ เมษาดี      พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ       กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒๓ นางอรศรี มีธรรม             พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ       กรรมการ / เลขานุการ   

 

          ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้                

                ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็ก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ให้เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ในระดับพื้นที่ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจัดทำคู่มือแนวทางนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับเขต และระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในระดับพื้นที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้รายงานประธานคณะกรรมการอำนวยการทราบทันที เพิ่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                             สั่ง   ณ  วันที่ ๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                            .......................................................

                                                                                                  ( นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ  )

                                                                                      นายแพทย์เชี่ยวชาญ   รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง           

 

วันที่ประกาศข่าว : 2017-08-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2017-08-30

จำนวนการเข้าชม : 1126