เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรร 3. แบบฟอร์มเผยแพร่จริยธรรม
  1. 3.1 ฟอร์มเผยแพร่รายงานผลจริยธรรม.pdf