เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือนแบบสขร1เดือนต.ค.64
  1. สขร.1เดือนต.ค.64.pdf
2MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือนแบบสขร1เดือนพ.ย.64
  1. สขร.1เดือนพ.ย.64.pdf