เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1-65
  1. MOIT17ผลการดำเนินงานไตรมาส1-65.pdf
2MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางผลการดำเนินงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2-65
  1. ผลการดำเนินงานไตรมาส2.pdf