เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน
  1. 11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของเจ้าหน้าที่.pdf