เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน2565
  1. 8 นโยบายแลยุทธศาสตร์หน่วยงาน.pdf
2MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  1. 8 นโยบายแลยุทธศาสตร์หน่วยงาน.pdf