เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 5 ไตรมาส2ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565บันทึกข้อความรายงานขออนุญาตนำเผยแพร่สขร.ก.พ.65
  1. สขร.1เดือนก.พ.65.pdf
2MOIT 5 ไตรมาส2ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565สขร.ก.พ.65
  1. สขร.1เดือนก.พ.65.pdf