เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน ้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานรายงานผลการอบรม
  1. 3,4 รายงานแบบฟอร์ม.pdf