เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน ้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใข้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  1. 2.รายชื่อ.pdf