เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG3. มีหลักฐานหนังสือเวียน3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  1. 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf