เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONGมาตรการ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ และมีการขออนุญาต.pdf