ระบบบันทึก ITA โรงพยาบาลสำโรง

Uploads 141
USER 2
Likes 26
DEMO 0

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB 3 - EB 5)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB 6 - EB 9)

การรับสินบน (EB 13)

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (EB 16 - EB 18)

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB 19 - EB 21)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB 22 - EB 24)