045-303012

ประวัติ รพ.

IMG_1898
SRHospital
IMG_1895
IMG_1903
IMG_1906
S__16597134
previous arrow
next arrow

ข้อมูลทั่วไป

        ชื่อองค์กร      โรงพยาบาลสำโรง ( Samrong  Hospital )
        ที่อยู่         68  หมู่ 8 ถนนอุบลกันทรลักษ์   ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง    จังหวัดอุบลราชธานี  34360
        ประเภท/ระดับ        โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง   ระดับ  ทุติยภูมิ
        เจ้าของ / ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
        จำนวนเตียง      30  เตียง    อัตราครองเตียง   85.77%
        ผู้นำสูงสุดขององค์กร    นายสุรศักดิ์     เกษมศิริ       ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ

        โซนที่ 1
        อาคารอำนวยการและให้บริการ ประกอบด้วย
        ตึกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย ห้องเวชระเบียน หน่วยงานผู้ป่วยนอก หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องultrasound อาคารกายภาพบำบัด ห้องสมุด ห้องประชุมอินทนิล
        อาคารตึกกลาง ประกอบด้วย คลินิกวัณโรค ศูนย์คุณภาพ ห้อง X-Ray ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน คลินิกฝากครรภ์
ห้องคลอด/ห้องหลังคลอด 6 เตียง
       ตึกผู้ป่วยใน อยู่ในส่วนหลัง สำหรับรับผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลแบ่งเป็น ตึกผู้ป่วยหญิงจำนวน 12 เตียง ตึกผู้ป่วยชายจำนวน 12 เตียง ตึกผู้ป่วยเด็กจำนวน 5 เตียง ห้องแยกโรค 1 ห้อง ห้องแยกโรคผู้ป่วยระบบ negative pressure 1 ห้อง ห้องพิเศษจำนวน 4 ห้อง
       อาคารคลินิกพิเศษให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ ทันตกรรม
        อาคารคลินิกพิเศษ(งานเอดส์,งานยาเสพติด,งานให้คำปรึกษา OSCC)
        อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายยุทธศาสตร์/ห้องผู้อำนวยการ
        อาคารแพทย์ทางเลือก มีห้องนวด 2 เตียง ห้องอบ/ประคบ 2 ห้อง
        โซนที่ 2
        อาคารสนับสนุน
        อาคารคลังวัสดุ / เวชภัณฑ์ และห้องประชุมฟ้าใส
       อาคารโภชนาการประกอบด้วย ห้องโรงครัว ห้องรับประทานอาหาร
        อาคารจ่ายกลาง – ซักฟอก เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริการ
        อาคารอื่น ๆ ประกอบด้วย อาคารซ่อมบำรุง โรงพักขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องงานสวน อาคารไฟฟ้าสำรอง โรงประปา โรงจอดรถส่วนกลาง
โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ ป้อมยาม จุดเก็บเสมหะ
        โซนที่  3
        อาคารบ้านพัก
        อาคาร ร้านค้าสวัสดิการ
        อาคารบ้านพักแฟลต3ชั้น 2 หลัง  แฟลต 2 ชั้น  2 หลัง   บ้านพักเดี่ยว 10  หลัง

Scroll to Top